شرکت در همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی

ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
2015-11-18
همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
2015-11-18