فرصت مطالعاتی در قطب علمی معماری اسلامی

سخنرانی دکتر سفاهیک اومر در دانشکده معماری
2015-11-18
هشتمین اجلاس بین المللی رشد توسعه شهری
2015-11-23