مشارکت قطب علمی معماری اسلامی در همایش شهرسازی و جریانهای فضایی