نشست مطبوعاتی با رسانه ها و خبرگزاریها

سخنرانی
انتصاب جهت ترسیم نقشه راه معماری تمدن نوین اسلامی
2015-11-18
استقبال از اخبار مجامع علمی مرتبط
2015-11-18