همایش تخصصی مسکن ایرانی اسلامی معاصر

دومین نشست دانش افزایی مدرسان معماری
2015-11-18
ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
2015-11-18