کارگاه «بررسی تجربه معماری اسلامی معاصر»

یادداشت مهندس نقره کار در نقد دعوت پیتر آیزنمن به ایران
2015-11-18
تأکید بر معماری اسلامی در اولین جلسه کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
2015-11-18