کتاب «معماری ایرانی؛ نیارش» اثر شایسته تقدیر شناخته شد