گزارش برگزاری جلسه پیش کرسی نظریه پردازی دکتر ماجدی