گزارش برگزاری جلسه پیش کرسی نظریه پردازی دکتر ماجدی

سخنرانی مدیر قطب معماری اسلامی در مدرسه اسلامی هنر
2015-11-18
اطلاعیه برگزاری جلسه پیش دفاع کرسی نظریه پردازی
2015-11-18