گزارش کارگاه طراحی پارامتریک و پارامترهای طراحی

کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی
2015-11-18
همایش کاربرد معماری سنتی در معماری مدرن
2015-11-18