گفت و گوی خبرگزاری رسا با مدیر قطب علمی معماری اسلامی