برگزاری پیش اجلاسیه نظریه پردازی

کتاب طراحی شهری (شهرسازی ، شهرداری و شهرنشینی ) مولف دکتر محمد نقی زاده
2015-11-23
دومین نظریه ارائه شده در دانشگاه علم و صنعت ایران
2015-11-23