سمینار و کارگاه رویکردهای نوین در روشهای پژوهش شهرسازی و معماری

هشتمین اجلاس بین المللی رشد توسعه شهری
2015-11-23
کتاب طراحی شهری (شهرسازی ، شهرداری و شهرنشینی ) مولف دکتر محمد نقی زاده
2015-11-23