نمونه ی مساجد سبک خراسانی در معماری ایران (تاریخانه ی دامغان)