نشست تخصصی بحران محیط زیست در شهرهای بزرگ کشورهای معاصر اسلامی با تاکید بر تهران

پیش ثبت نام دوره یک روزه فشرده کارگاه مدلسازی انرژی با نرم افزار ENVI-MET
2016-02-08
مجله پژوهشهای معماری اسلامی
2016-02-22