رساله نظریه‌پردازی «تعامل انسان با ایده‌های هندسی- فضایی در معماری»