•ارائه اولین نظریه آقای مهندس نقره کار در سال ۱۳۹۱ با عنوان ( تعامل انسان با ایده‌های فضایی – هندسی مناسب برای هر یک از ابزار و شیوه‌های ادراک انسان در معماری)

شرکت در اولین همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی(سیمای دیروز، چهره فردا )در شیراز
2016-02-27
شرکت اعضاء قطب علمی معماری اسلامی جهت داوری مسابقه بازسازی مزار شهدای شهر مشهد
2016-02-27