مقاله ( بررسی آثار تمدن اسلامی-شیعی در منطقه ارمنستان)