مقاله ( تاثیر فرهنگ دینی بر شکل گیری خانه : مقایسه تطبیقی خانه در محله مسلمانان ، زرتشتیان و یهودیان کرمان)

مقاله ( تاثیر تشیع بر اماکن و زیارتگاه های ایران)
2016-04-16
مقاله ( آرایش ساختمان های ایرانی و عثمانی ، تبادل شیوه های معماری در سده های یازدهم تا چهاردهم میلادی)
2016-04-16