مقاله مبانی نظری(دکتر حجت (پروژه و چگونگی روابط بین اجزاء معماری))