مقاله مبانی نظری (دکتر نصر(اهمیت فضای خالی در هنر اسلامی))