مقاله (تجدیدحیات گرایی و معماری معاصر ایران در سال های پس از انقلاب)