مقاله (تجلی نظم جهانی و نشانه برداری از آن در معماری سنتی اسلامی)