انتخاب آقای مهندس نقره کار به عنوان رئیس کمیسیون هنر و معماری اسلامی