مصاحبه آقای مهندس نقره کار مدیر قطب علمی با شبکه تهران