همایش تخصصی بزرگ مسکن اسلامی ایرانی ۵ اسفند ۹۳

اصول پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی در شهرهای اسلامی -ایرانی
2016-05-08
سمینار بین المللی بازنمایی چهره و آثار شهیدان در فضای معماری و شهرسازی کشورهای اسلامی ۵ اردیبهشت ۹۴
2016-05-10