کارگاه دانش افزایی حکمت برای مدرسان معماری ۱۹ خرداد ۹۴