نقشه پنهان به مثابه دستاوردهای باورهای دینی در مسکن سنتی کویری ایران