تالیفات جناب دکتر نقره کار (مجموعه مقالات از حکمت اسلامی در فرآیندهای هنری و معماری)

کتاب (درآمدی بر هویت اسلامی در معماری و شهرسازی)
2016-05-18
مقالات بنیادی و کاربردی در حکمت هنر و معماری اسلامی
2016-05-23