سخنرانی آقای مهندس نقره کار مدیر قطب علمی در اولین همایش تاریخ ، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در شهر شیراز

مقالات بنیادی و کاربردی در حکمت هنر و معماری اسلامی
2016-05-23
شناخت شناسی ( رساله ای برگرفته از مباحث و وهم اندیشی های کلاس شناخت شناسی دوره دکتری معماری)
2016-05-25