شناخت شناسی ( رساله ای برگرفته از مباحث و وهم اندیشی های کلاس شناخت شناسی دوره دکتری معماری)