نمونه مساجد سبک آذری در معماری ایران (مسجد جامع فریومد)