نمونه مساجد سبک اصفهانی در معماری ایران ( مسجد جامع تهران )