نمونه مساجد سبک اصفهانی در معماری ایران ( مسجد جامع تهران )

سخنرانی معاون اجرایی قطب علمی معماری اسلامی،آقای دکتر حمزه نژاد در همایش معاصر سازی سنت های معماری اسلامی – ایرانی در دانشگاه محقق اردبیلی
2016-06-06
معماری مساجد سبک اصفهانی در معماری ایران ( مسجد جامع وکیل شیراز)
2016-06-07