مصاحبه حضوری مدیر قطب علمی معماری اسلامی آقای مهندس نقره کار با رادیو گفت گو