نظریه جدید مدیر قطب علمی آقای مهندس نقره کار باعنوان خانه کعبه به عنوان نو آوری مورخ ۹۵/۶/۱۵ تصویب شد