چاپ کتاب نظریه طرح های ساختاری-راهبردی شهری و ناحیه ای عضو هسته قطب