چاپ کتاب نظریه طرح های ساختاری-راهبردی شهری و ناحیه ای عضو هسته قطب

داوری موضوعات رساله هشت نفر از دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه آزاد اردبیل توسط دو نفر از اعضاء قطب علمی آقایان مهندس نقره کار و دکتر حمزه نژاد مورخ ۹۵/۱۰/۱۷
2017-02-12
فراخوان مقاله جهت چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
2017-04-30