برگزاری نمایشگاه اشنایی با معماران و شهرسازان معاصر کشورهای اسلامی