ارایه نظریه نسبت اسلام با فرایندهای انسانی توسط مدیر قطب علمی معماری اسلامی