فراخوان کنفرانس معماری ایران با همکاری قطب علمی معماری اسلامی

چاپ کتاب تحقق پذیری هویت در معماری و شهرسازی
2017-05-02
ارایه نظریه نسبت اسلام با فرایندهای انسانی توسط مدیر قطب علمی معماری اسلامی
2017-05-15