ارایه لوح کتاب برتر از سوی انجمن مفاخر معماری ایران به کتاب برداشتی از حکمت اسلامی در هنر و معماری

مصاحبه آقای مهندس نقره کار با سایت مهر خانه در ارتباط با تعامل انسانها با محیط در مقایسه خانه های سنتی با خانه های آپارتمانی
2017-06-24
سخنرانی دو تن از اعضای قطب در پنل حکمت اسلامی در هنر و معماری
2017-08-29