حضور برخی از اعضا و همکاران قطب در پیش اجلاس کنگره جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها