برگزاری اجلاسیه نهایی کرسی نظریه پردازی :نسبت اسلام با ساختار و مراحل پنجگانه در فرایندهای انسانی”

تقدیر جهت برگزاری کنفرانس معماری ایران
2017-11-21
نظریه “سلام” آقای مهندس عبالحمید نقره کار تایید نهایی شد.
2018-01-10