نظریه “سلام” آقای مهندس عبالحمید نقره کار تایید نهایی شد.