همکاری قطب علمی معماری اسلامی با نخستین همایش ملی شهرسازی ، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی

نظریه “سلام” آقای مهندس عبالحمید نقره کار تایید نهایی شد.
2018-01-10
مصاحبه تلفنی با روابط عمومی شورایعالی انقلاب فرهنگی
2018-02-18