مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ، کانال خبر (نبض دانشجو)