مصاحبه تلفنی با روابط عمومی شورایعالی انقلاب فرهنگی