همایش شهرسازی ، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی

دوره هم اندیشی و دانش افزایی ، مبانی نظری معماری و انسان ، طبیعت و معماری
2018-04-16
برگزاری همایش معماری و شهرسازی اسلامی با حمایت قطب علمی معماری اسلامی
2018-10-27