برگزاری همایش معماری و شهرسازی اسلامی با حمایت قطب علمی معماری اسلامی

همایش شهرسازی ، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی
2018-04-16
نامه تایید و اهمیت قطب علمی معماری اسلامی توسط رییس دانشگاه علم و صنعت ایران به وزارت علوم
2018-10-27