برگزاری همایش معماری و شهرسازی اسلامی با حمایت قطب علمی معماری اسلامی