نامه تایید و اهمیت قطب علمی معماری اسلامی توسط رییس دانشگاه علم و صنعت ایران به وزارت علوم