برگزاری جلسات دانش افزایی و هم اندیشی بسیج مهندسین