حضور قطب علمی معماری اسلامی در نمایشگاه بزرگداشت هفته پژوهش